vzhestkov

vzhestkov

2
2
0
0

Looking for projects around:

Nothing at the moment

Activity

  • almost 2 years ago: vzhestkov added keyword "uyuni" to Saline: Salt state appliement monitoring
  • almost 2 years ago: vzhestkov added keyword "susemanager" to Saline: Salt state appliement monitoring
  • almost 2 years ago: vzhestkov added keyword "salt" to Saline: Salt state appliement monitoring
  • almost 2 years ago: vzhestkov started Saline: Salt state appliement monitoring
  • almost 2 years ago: vzhestkov originated Saline: Salt state appliement monitoring
  • about 3 years ago: vzhestkov originated Salt roster module for SUSE Manager/Uyuni
  • about 3 years ago: vzhestkov joined Testing and adding GNU/Linux distributions on Uyuni